Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Villa 10 en de klant. De toepasselijkheid van andere voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de “geest” van deze bepalingen.
 3. Indien Villa 10 niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat een partij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Villa 10 zijn vrijblijvend. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product en/ of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Villa 10 kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW, en eventuele andere heffingen en kosten.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Villa 10 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Villa 10 anders aangeeft.
 5. Een cadeaubon kan alleen worden ingewisseld voor diensten van Villa 10 en het saldo ervan is gedurende 2 jaar geldig. Een cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld of worden gebruikt voor de aankoop van een andere cadeaubon. Het bedrag van een cadeaubon zal in onderlinge overeenstemming worden bepaald. Villa 10 is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van een cadeaubon.


Artikel 3. Annulering, te laat komen en no-show bij gemaakte afspraken 

 1. Indien de klant verhinderd is om op een gemaakte behandelingsafspraak te verschijnen, meldt de klant dit zo spoedig mogelijk aan Villa 10.
 2. Bij annulering binnen 48 uur voor de gemaakte behandelingsafspraak worden annuleringskosten in rekening gebracht ter hoogte van 50% van de behandelingskosten.
 3. Annuleert de klant een afspraak voor de tweede keer op rij, dan is het tweede lid van dit artikel onverkort van toepassing en behoud Villa 10 zich het recht de klant ingeval van een nieuwe, derde, afspraak te weigeren.
 4. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het tweede en derde lid van dit artikel ontvangt de klant een factuur, welke binnen 14 dagen betaald moet worden. Bij een behandeling met korting wordt 50% van de gereduceerde prijs in rekening gebracht.
 5. Indien de klant 5 minuten of later dan de afgesproken tijd in de salon komt, behoudt Villa 10 zich het recht om de verloren tijd in te korten op de behandeling(en) en toch het hele honorarium in rekening brengen.
 6. Indien de klant 15 minuten of later dan de afgesproken tijd in de salon komt, behoudt Villa 10 zich het recht om de afspraak te annuleren en 50% van de overeengekomen behandelingskosten in rekening te brengen.
 7. Indien de klant de gemaakte afspraak niet nakomt en niet aanwezig is in de salon zonder berichtgeving behoudt Villa 10 zich het recht 100% van de behandelkosten in rekening te brengen als zijnde “no show-fee”. 


Artikel 4. Wijziging en annulering van de behandeling door Villa 10

 1. In geval van overmacht is Villa 10 gerechtigd om de afspraak met de klant te wijzigen of annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de klant. 


Artikel 5. Betaling

 1. Villa 10 vermeldt prijzen van behandelingen zoveel mogelijk op de website en bevestigt deze zo nodig vooraf.
 2. Klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen per pin.
 3. Indien en voor zover klant niet volledig of niet betaalt en Villa 10 zich genoodzaakt ziet incassomaatregelen te treffen, komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de klant verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Villa 10 om, indien de werkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn, de werkelijke kosten aan wederpartij in rekening te brengen.
 4. Bij meerdere vorderingen van Villa 10 op de klant wordt een betaling door klant eerst toegerekend aan de eventueel verschuldigde kosten, dan aan de rente en vervolgens aan de oudste vordering, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel klant aanwijst.
 5. Verrekening of opschorting door de klant, uit welke hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Villa 10 verklaart hierbij dat zij de behandeling(en) naar beste kunnen en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren. Villa 10 kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken, in geen geval zal dit leiden tot een korting of restitutie van het bedrag van de behandeling.
 2. Klant krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient bij voorkeur binnen zes tot acht weken, maar uiterlijk binnen twee maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van klant ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
 3. Mocht klant een (na)behandeling wensen die volgens Villa 10 (medisch of anderszins) niet verantwoord is, mag deze (na)behandeling worden geweigerd.
 4. Villa 10 is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Villa 10 niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 5. Villa 10 is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie na behandeling, door lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.
 6. Indien Villa 10 aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade voortvloeiende uit of verband houdend met de uitvoering van een behandeling, of voortvloeiende uit onrechtmatige daad, dan is de aansprakelijkheid van Villa 10 te allen tijde beperkt tot het bedrag van de behandeling dat in rekening is gebracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover klant niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, meer of andere schade te voorkomen alsmede Villa 10 niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen van alle ter zake relevante informatie.
 8. Villa 10 is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de klant.
 9. Villa 10 is niet verantwoordelijk voor hetgeen bezoekers op Social Media (Website/Facebook/Instagram/Twitter etc.) zetten, bijvoorbeeld in reactie op een bericht en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 10. Villa 10 is niet aansprakelijk indien een klant de (veiligheids-)instructies niet in acht neemt.
 11. Villa 10 is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, zoals inkomensderving, gederfde winst, gemiste besparingen en/of gemaakte extra kosten door de klant.
 12. Indien Villa 10 bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van hulppersonen of derden, zal Villa 10 steeds de zorgvuldigheid in acht nemen. Villa 10 is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een hen toe te rekenen tekortkoming of onrechtmatige daad. Villa 10 is gerechtigd mede namens de klant de algemene voorwaarden van hulppersonen of derden te aanvaarden, ook als deze algemene voorwaarden een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid inhouden. De klant vrijwaart Villa 10 voor alle aanspraken van derden, die Villa 10 inschakelt voor uitvoering van de overeenkomst.
 13. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Villa 10 verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Villa 10 of die door Villa 10 zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst).


Artikel 7. Overmacht

 1. Villa 10 is niet gehouden om de overeenkomst met de klant na te komen indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Villa 10 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Villa 10 niet in staat is haar verplichtingen na te komen, hieronder wordt onder meer begrepen:
 1. het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde apparatuur;
 2. storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water, gas en energieleveringen;
 3. arbeidsongeschiktheid van Villa 10;
 4. arbeidsongeschiktheid van personeel van Villa 10 of (ingehuurde) medewerkers;
 5. brand;
 6. ongevallen;
 7. transportbelemmeringen of transportproblemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen, blokkades of autopech;
 8. beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook;
 9. diefstal of inbraak;
 10. wanprestatie door derden;
 11. natuurrampen, waaronder overstromingen of aardbevingen;
 12. oorlog of terrorisme; alsmede
 13. iedere andere niet tot de normale handelsrisico te rekenen gebeurtenissen.
 1. Villa 10 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst met de klant opschorten of met onmiddellijke ingang opzeggen.
 2. Overmacht verplicht Villa 10 niet tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant.
 3. Voor zover Villa 10 haar verplichtingen ondanks overmacht gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, dan is de klant gehouden om – naar rato – een vergoeding te betalen voor hetgeen gedeeltelijk is nagekomen.


Artikel 8. Persoonsgegevens & geheimhouding

 1. Klant voorziet Villa 10 vóór de eerste behandeling dan wel voor aanvang van de behandeling van alle noodzakelijke gegevens, en gegevens waarvan de klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeenkomst tussen Villa 10 en de klant.
 2. Villa 10 neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in haar dossier. Villa 10 verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de AVG. Gegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de klant.
 3. Villa 10 is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. Geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Villa 10 verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Artikel 9. Behoorlijk gedrag

 1. De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft Villa 10 het recht de klant uit de salon te verwijderen en de toegang te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 2. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.


Artikel 10. Beschadiging en diefstal

 1. Villa 10 behoudt zich het recht voor om van klant een schadevergoeding te eisen indien deze meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Villa 10 meldt diefstal te allen tijde bij de politie.


Artikel 11. Kwaliteit

 1. Villa 10 gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Voedsel en Waren Autoriteiten, de richtlijnen hiervoor zijn op Europees level vastgesteld.
 2. Villa 10 werk volgens NEN-EN 17169 (norm voor tatoeëren en PMU)
 3. Villa 10 geeft de klant geen garantie op de behandeling door verschillen in huid.
 4. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling en is verplicht de nazorginstructie zover mogelijk strikt na te leven voor een optimaal resultaat.
 5. Villa 10 verstrekt de klant geen enkele garantie ten aanzien van (onder meer) het resultaat van een behandeling.


Artikel 12. Hygiënevoorschriften

 1. Villa 10 werkt volgens de normering van de GGD en voldoet aan alle hygiënevoorschriften welke tevens ook geldt voor de behandelmethode(n). Ook inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen, dit is gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. Villa 10 werkt met hoogwaardige pigmenten.


Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is niet toegestaan om de website, op de website gedeelde informatie, de inhoud van de website, gedeeltes ervan (waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s) te gebruiken voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en Villa 10. De gegevens zijn eigendom van Villa 10 en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden de gegevens te kopiëren, te vermenigvuldigen, verveelvoudigen, door te sturen, distribueren en/of te bewerken.


Artikel 14. Aanvullende Bepalingen

 1. Villa 10 is gerechtigd om beeldmateriaal respectievelijk foto’s of korte filmopnamen, gemaakt tijdens een behandeling, te gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij de klant vooraf expliciet kenbaar heeft gemaakt dat deze niet in het openbaar gebruikt mogen worden.
 2. Villa 10 is niet aansprakelijk voor drukfouten en/of foute publicaties op de website of drukmateriaal. Hieraan kunnen evenmin rechten worden ontleend.

   

Artikel 15. Klachten

 1. Villa 10 is conform de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen Zorg aangesloten bij een Geschillencommissie via Solo Partners.
 2. Indien een klant een klacht heeft over de behandeling of product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking, schriftelijk worden gemeld aan de eigenaar van Villa 10. Villa 10 zal zo snel als mogelijk respons geven.
 3. Indien de klacht gegrond is zal Villa 10 zo snel als mogelijk een passende oplossing voorstellen aan de klant. Indien Villa 10 en de klant niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klant het geschil conform de beschreven geschillenregeling.
 4. Hier staan het stroomschema en de klachtenregeling van de WKKGZ.


Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op elke rechtsbetrekking waarbij Villa 10 partij is, evenals op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De bevoegde rechter is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen over deze algemene voorwaarden of rechtsbetrekkingen tussen Villa 10 en de klant.