Privacyverklaring

Villa 10 hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Villa 10 omgaat met persoonsgegevens. 

Artikel 1. Gegevens verzameling

Villa 10 doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Villa 10 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Villa 10 in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als Villa 10 deze nodig heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Villa 10 is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met Villa 10 wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Artikel 2. Verwerking van persoonsgegevens van cliënten en leveranciers
Persoonsgegevens van klanten worden door Villa 10 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Contact opnemen met je indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Uitvoering geven aan de behandelingen zoals overeengekomen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het Informed Consent dan we intakeformulier.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Villa 10 de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Eventuele voor- en na foto’s;
 • Gegevens over gezondheid.


Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Artikel 3. Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maakt Villa 10 gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Villa 10 geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Villa 10 hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Villa 10 de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Voor gebruik van foto’s als voorbeeldmateriaal of marketingdoeleinden wordt apart toestemming gevraagd.

Artikel 4. Binnen de EU

Villa 10 verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Artikel 5. Minderjarigen

Villa 10 verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 6. Bewaartermijn

Villa 10 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Artikel 7. Beveiliging

Villa 10 neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Artikel 8. Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door  jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Artikel 9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met op met Villa 10 middels onderstaande informatie.

Contactgegevens

Villa 10

Bisschopsmolenstraat 101

4876 AJ Etten-Leur

06-21308517

www.villa10.nl